Φεβρουάριος 2022

 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 25.02.2022

Με την από 04.02.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρία) και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.
  2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
  5. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.
  6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 04.02.2022