Μάιος 2023

Με την από 25.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρεία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21.