Απρίλιος 2024

Με την από 27.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρεία») και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ΑLPHA-TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» που βρίσκονται στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21. 

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Συνολικός Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
Ενημερωτικό Σημείωμα για εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου
Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του
Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2023
Προτεινόμενο Σχέδιο Καταστατικού
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 18.04.2024
Βιογραφικό Σημείωμα Φ. Ταμβακάκης
Βιογραφικό Σημείωμα Β. Κλέτσας
Βιογραφικό Σημείωμα Α. Σουλτογιάννης
Βιογραφικό Σημείωμα Ε. Κυριαζή
Βιογραφικό Σημείωμα Ε. Λινάρδου
Βιογραφικό Σημείωμα Μ. Βλαχοχρήστου