Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.
Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Made with Flourish

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 18/04
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου

29.873.732,17

Premium/Discount -18,34%
Εσωτερική αξία μετοχής*

8,3519

Χρηματιστηριακή τιμή

6,82

*Η εσωτερική αξία μετοχής έχει προσαρμοσθεί για τη διανομή μερίσματος όπως αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της Εταιρείας την 18.04.2024.