Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.
Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 24/05
Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου 12.519.109,51
Premium/Discount -13,49%
Εσωτερική αξία μετοχής 7,8023
Χρηματιστηριακή τιμή 6,75

*Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03.05.2022 ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού μερίσματος €802.272 για τη χρήση 2021.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30.05.2022.