Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιδιώκει να επωφεληθεί από υποτιμημένες αξίες στην Ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων.
Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Made with Flourish

Πληροφορίες μετοχής

Τελευταία ενημέρωση 27/05

Εσωτερική αξία χαρτοφυλακίου

30.946.010,41

Premium/Discount -20,48%
Εσωτερική αξία μετοχής*

8,6517

Χρηματιστηριακή τιμή

6,88

*Η εσωτερική αξία μετοχής έχει προσαρμοσθεί για τη διανομή μερίσματος όπως αποφασίστηκε στη Γ.Σ. της Εταιρείας την 18.04.2024.