Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το έτος 2021.