Ιούνιος 2021

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ στην Κηφισιά, οδός Τατοίου., αρ.21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ακολουθούν τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προταθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24 Ιουνίου 2021 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους στοιχεία, τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία συναφή με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και κρίνονται κατάλληλα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Περαιτέρω, τα μέλη που προτείνονται ως ανεξάρτητα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.