Νοέμβριος 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 18η Νοεμβρίου 2019

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 300.852,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 15,25 σε € 14,50 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
  2. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Ορισμός Προέδρου αυτής
  3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 25 Οκτωβρίου 2019

Νοέμβριος 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Νοεμβρίου 2018

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό τη διαγραφή ιδίων μετοχών δια της ακυρώσεως αυτών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

  2. Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 6 Νοεμβρίου 2018


Σεπτέμβριος 2018 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Σεπτεμβρίου 2018

Νοέμβριος 2012 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Νοεμβρίου 2012

Οκτώβριος 2011 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Οκτωβρίου 2011

Αύγουστος 2011- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Αυγούστου 2011